راحت نشین

کیبورد ارگونومیک به گونه ای است که در دسترس فرد و در محل مناسب قرار می گیرد . کیبورد ارگونومیک شما را مجبور می کند تا دست هایتان را در حالت صحیح و استراحت قرار دهید،‌که  در هنگام کار با آن ،‌ساعد و بازوها زاویه ای بین 80 تا 100 درجه ایجاد نماید.


جستجوی دقیق تر