راهکارهای کنترلیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.