میزصندلی

نبايد تصور شود كه يك ميز سطحي است كه فقط تعدادي اشياءولوازم روي آن قرار مي گيرد.قبل از تصميم گيري در مورد اينكه چه ميزي براي يك كار و محيط بخصوص مناسب است ،بايد حنبه هاي مختلفي رابه شرح زير در نظر گرفت.
1-ارتفاع استاندارد براي يك ميز غير قابل تنظيم 720 ميليمتر است اين ارتفاع عبارت است از ارتفاع اندازه گيري شده ازكف تاسطح روي ميز.
2-با تهيه ميزهاي قابل تنظيم در ارتفاع مشكلات احتمالي در ارتباط بااندازه ي قد افراد حل خواهد شد چرا كه ارتفاع ميز را مي توان بر اساس ابعاد افراد تنظيم نمود هزينه طراحي وساخت لزوماً  سرسام آور نخواهد بود.
3-ميز بايد به اندازه اي وسيع باشد كه كاربر بتواند همه ي وسايل ولوازم مربوط به كارهاي محوله را روي آن قرار دهد(پهناي ميز بايد گنجايش كافي براي قرار دادن صفحه نمايش وصفحه كليد را در يك راستا در جلو كاربر داشته باشد و همچنين فاصله ي ديد مناسب براي او تامين نمايد).
4-براي كاربران كشوهايي كه خود پايه هاي متحرك دارند واز ميز جدا تهيه نماييد.
اين گونه كشوها را نبايد در زير ميز و خارج از ديد قرار داد .اين سري كشوها بايد در ناحيه  بيروني ميز قرار داده شوند بطوريكه آزادي حركت كاربر در طول ميز تحت الشعاع قرار نگيرد.
5-به ندرت اتفاق مي افتد كه مشتري در موقع انتخاب ميز به زير آن نگاه كند نقايص مربوط به سطح زيري ميز معمولا،بعداز خريداري شدن و انتقال آنها به دفاتر ودر موقع استفاده آشكار مي شود .بعضي از ميزها داراي يك قاب ضخيم هستند كه در طول لبه ي اصلي ميز نصب شده است در نتيجه زماني كه كاربرمي خواهد خودش را به جايگاه اصلي در شت ميز نزديك كند ممكن است زانوهايش به قاب مذكور برخورد كند ايده آل اين است كه ميزهاي انتخاب شده فاقد قاب در ضلع روبروي كاربر باشد.
6-ميزها بايد داراي لبه هاي گرد ومدور باشند.


جستجوی دقیق تر